Digital Marketing là gì? Vai trò của Digital Marketing trong kế hoạch Marketing. Chia sẻ của ông Phạm Hải Đăng,Marketing Manager của Hệ thống Trường Việt Mỹ VASS 8 năm kinh nghiệm trong việc kết hợp Digital và Traditional Marketing. Thực hiện bởi nhóm Sinh viên Khoa Quan Hệ Công Chúng Trường Đại học Huflit

Leave a Reply

Your email address will not be published.